glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Strategia Rozwoju WNH

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

 

Zadania

 

Termin

wykonania

Osoba

odpowiedzialna

 

Sposób

finansowania

Rodzaj zadania

Zadanie

indywidualne

 

 

 

1. Zarządzanie

Wydziałem

Audyt – tworzenie formalnych podstaw zarządzania Wydziałem, ustalanych bezpośrednio w jego obrębie; opracowanie strategii optymalizacyjnej potencjału badawczego i oferty dydaktycznej WNH.

Grudzień 2014-marzec 2015

Dziekan, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr

bez kosztów

Utworzenie systemu diagnozowania rzeczywistości społecznej w zakresie miejsca i roli nauk filologicznych.
1. kontakty z instytucjami kultury - diagnoza
2. analiza działalności wybranych instytucji (obecność zagadnień humanistycznych)
3. organizacja cyklu konferencji z tego zakresu 4. komercjalizacji wiedzy
4. Wdrożenie systemu w proces dydaktyczny

2016-2020

prof. D. Kielak, zespół

grant

2. Administracja

Wydziału

Zmiany zakresu obowiązków pracowników administracji - dopasowanie do aktualnej sytuacji 

Grudzień 2014-marzec 2015

Dziekan i Kolegium dziekańskie, Kierownik dziekanatu

bez kosztów

3. Infrastruktura

Wydziału

Pozyskanie pomieszczeń na potrzeby katedr i zakładów, pracowni komputerowej

Systematyczne działania od początku 2015 r.

Kolegium dziekańskie

współpraca z zarządem UKSW

Doposażenie wydziału: sprzęt wspomagający dydaktykę oraz obsługę badań naukowych

Systematyczne działania od początku 2015 r.

Kolegium dziekańskie

środki WNH, tzw. grant rozwojowy

4. Współpraca

z otoczeniem gospodarczym

i instytucjonalnym

Współpraca ze szkołami i z muzeami literackimi, promocja WNH. Utworzenie radia uczelnianego. Powołanie Rady biznesu.

od początku 2015

Kolegium dziekańskie, pełnomocnik ds. promocji

środki wydziału, współpraca  Wydziału Teologicznego (radio), środki UKSW

Powołanie Akademii Młodego Humanisty, organizacja konkursów literackich, wykładów gościnnych i innych form promocji WNH

od początku 2015

pełnomocnik ds. promocji, dyrektorzy instytutów, Kolegium dziekańskie

środki wydziału, współpraca  Biura Promocji, środki UKSW (strategia rozwoju)

 

Reorganizacja praktyk zawodowych, sposobu ich przygotowania, przeprowadzenia  i powiązania z programem specjalizacji

od początku 2015

wydziałowy opiekun praktyk z zespołem opiekunów praktyk specjalizacyjnych, kolegium dziekańskie

środki wydziału, grant NCBiR


5. Współpraca

międzynarodowa

Nawiązanie strategicznego partnerstwa z zagranicznymi ośrodkami akademickimi na poziomie Katedr i Zakładów WNH.

2015-2016

Kierownicy poszczególnych Katedr bądź Zakładów WNH.

 

Wprowadzenie cyklu zajęć prowadzonych przez badaczy spoza Polski

od lutego 2015

dziekan, kolegium dziekańskie

środki WNH, wsparcie strategiczne UKSW

6. Biblioteka

Wydziałowa

Dookreślenie koncepcji rozwoju Biblioteki, uporządkowanie sytuacji prawno-organizacyjnej 

pierwsze półrocze 2015

Opiekun kierujący Biblioteką,  Dziekan i Kolegium dziekańskie we współpracy z dyrektorem Biblioteki Głównej - Rada Wydziału

bez kosztów

Przygotowanie strony internetowej Biblioteki jako cyfrowego warsztatu pracy humanisty

pierwszy kwartał 2015

pracownicy Biblioteki WNH

bez kosztów, współpraca CSI i Biblioteki Głównej

Podwyższanie kompetencji  bibliotekarzy (szkolenia, warsztaty)

od grudnia 2014

Opiekun kierujący Biblioteką we współpracy z  dyrektorem Biblioteki Głównej

szkolenia wewnętrzne prowadzone przez Bibliotekę Główną

Uzupełnienie wyposażenia Biblioteki (oświetlenie, nadstawki, 2 komputery z pulpitem i z dostępem do internetu +skaner), wykonanie innych niezbędnych prac poprawiających (uzupełniających) jakość infrastruktury

pierwsze półrocze 2015

Opiekun kierujący Biblioteką

badania statutowe, środki wydziału

Uporządkowanie księgozbiorów zalegających w magazynie, przeprowadzenie skontrum

2015-2016

Opiekun kierujący Biblioteką

bez kosztów

Tłumaczenie części strony internetowej Biblioteki na jęz. angielski

drugie półroczne 2015

Opiekun kierujący Biblioteką

środki WNH

Utworzenie cyfrowej biblioteki materiałów dydaktycznych (elektroniczna półka w bibliotece)

2016-2020

Opiekun kierujący Biblioteką we współpracy z dyrektorem Biblioteki Głównej

koszty własne,  wsparcie strategiczne UKSW

Uzyskanie dodatkowego pomieszczenia magazynowego w najbliższym sąsiedztwie Czytelni

2015-2020

Opiekun kierujący Biblioteką we współpracy z dyrektorem Biblioteki Głównej

 

Systematyczne uzupełnianie księgozbioru w czterech dziedzinach: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia klasyczna wraz ze specjalizacjami (muzeologia i inne)

2015-2020

Opiekun kierujący Biblioteką

badania statutowe, inne

 

7. Uprawnienia Wydziału

Uprawnienia naukowe

Uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie językoznawstwa.

2017

 

 

 

kierownicy katedr językoznawczych, dyrektor instytutu, dziekan

zatrudnienie co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego (etat) w 2015 lub 2016 roku

Uzyskanie uprawnień do habilitowania w zakresie językoznawstwa.

do 2020

kierownicy katedr, dyrektor instytutu, dziekan

 

Uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie kulturoznawstwa.

2017

kierownicy katedr językoznawczych, dyrektor instytutu, dziekan

zatrudnienie co najmniej dwóch samodzielnych kulturoznawców lub osób o właściwym dorobku naukowym z obszaru nauk humanistycznych

8. Struktura Wydziału

utworzenie kierunku: Język i kultura Włoch w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi

2015-2016

Dziekan i Kolegium dziekańskie, koordynator - dr L. Masi

środki zewnętrzne, środki wydziału, wsparcie UKSW

utworzenie kierunku: Język i kultura kręgu iberyjskiego (Hiszpania, Portugalia, kraje Ameryki Łacińskiej) w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi

2016

Dziekan i Kolegium dziekańskie

środki zewnętrzne, środki wydziału. wsparcie UKSW

 

Utworzenie kierunku Polish studies

2015 - cykl zajęć w języku angielskim

2016 - kierunek studiów

dyrektor IFP, Dziekan i Kolegium dziekańskie

środki zewnętrzne, środki wydziału. wsparcie UKSW

 

Utworzenie kierunku Muzeologia w zależności od zainteresowania studentów i rozwoju kadry

2015 - 2016

Dziekan i Kolegium dziekańskie, dyrektorzy IFP i IFKiK

środki zewnętrzne, środki wydziału. wsparcie UKSW

 

Utworzenie Instytutu Języka Polskiego jako Obcego

2020

kierownik Zakładu "Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców",współpraca Kolegium dziekańskiego

środki zewnętrzne, środki wydziału. wsparcie UKSW

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

FILOLOGIA POLSKA

 

Zadania

 

Termin

wykonania

Osoba

odpowiedzialna

 

Sposób

finansowania

 

1. Badania - publikacje - konferencje - elementy struktury - uprawnienia

 

Uruchomienie serii wydawniczej „Bielańska Biblioteka Staropolska“

2015

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler

badania statutowe

 

Utworzenie Zakładu Badań nad Językiem Osobniczym. Kontynuacja serii konferencji poświęconych tej tematyce i serii wydawniczej.

wiosna 2015

2016 – złożenie grantu.

dr Tomasz Korpysz, dr hab. Anna Kozłowska

bez kosztów

 

Utworzenie Zakładu Badań nad Kulturą Życia Literackiego Przełomu XIX i XX wieku w ramach Katedry Modernizmu Polskiego.

powołanie zespołu - 2015; utworzenie zakładu - po uzyskaniu środków

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

grant NCN / NPRH

 

powołanie serii wydawniczej "Kultura literacka modernizmu"

po uzyskaniu środków

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

grant NCN / NPRH

 

powołanie serii wydawniczej "Literatura i kultura lat I wojny światowej"

po uzyskaniu środków

prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

grant NCN / NPRH

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach