glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

studia I stopnia

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW na kierunku MUZEOLOGIA oferuje bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia). Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów (inwentaryzacji i digitalizacji) oraz konserwacji i zasadami etyki zawodowej oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

***

Kierunek MUZEOLOGIA to oferta, jaką do absolwentów szkół średnich oraz studentów innych kierunków studiów kieruje Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział kontynuuje tym samym, wpisaną w tradycję Uniwersytetu, misję edukowania ludzi, których zawodową powinnością jest odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. Kierunek MUZEOLOGIA, tak jak sama praca w muzeum, wnosi ze sobą walor interdyscyplinarności i wszechstronne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, będące efektem dorobku człowieka, poprzez różne formy ludzkiej aktywności przekształcane i chronione.

Ukończone studia na kierunku MUZEOLOGIA stwarzają ich absolwentom szansę na znalezienie pracy w licznych istniejących i powstających na terenie Polski muzeach, ale także w innych instytucjach kultury: galeriach wystawienniczych, w czasopismach i wydawnictwach o profilu humanistycznym, w prywatnych firmach, zajmujących się obrotem dziełami sztuki, czy wreszcie w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Różnorodności potencjalnych dróg zawodowych sprzyja system zajęć modułowych:

1) KOLEKCJONERSTWO-RZECZOZNAWSTWO-RYNEK SZTUKI;

2) ZARZĄDZANIE KULTURĄ (prowadzone razem z Instytutem Kulturoznawstwa). 

Program kierunku MUZEOLOGIA stwarza swoim absolwentom szansę na uzyskanie zróżnicowanego potencjału wiedzy, użytecznego przy poszukiwaniu indywidualnej drogi zawodowej na rynku pracy. Ukończenie studiów otwiera też możliwość kariery naukowej. 

W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, ale przede wszystkim dzięki realizowanej przez władze publiczne „polityce pamięci”, powstanie w naszym kraju wiele nowych placówek muzealnych, które będą potrzebowały fachowych kadr. Mogą być nimi absolwenci kierunku MUZEOLOGIA Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, który jest jedynym tego typu kierunkiem na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) w Polsce.

***

Studia muzeologiczne pierwszego stopnia dostarczają wiedzy humanistycznej i innych dyscyplin stosowanych w muzeach (zwłaszcza społecznych), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki, historii, ochrony zabytków, nauk technicznych i przyrodniczych., rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych, bibliotekach, galeriach i innych ośrodkach kultury prowadzących politykę kolekcjonerską. Posiada umiejętność interpretacji miejsca muzeów w kulturze współczesnej. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i specjalizację w zakresie muzeologii i muzealnictwa absolwent może podejmować pracę w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów. W szczególności może prowadzić prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne obiektów muzealnych, kierować takimi pracami z wykorzystaniem systemów inwentaryzacji cyfrowej; uczestniczyć i prowadzić działania edukacyjne w muzeach, w tym zajęcia z osobami w różnych przedziałach wiekowych. Posiada podstawowe umiejętności przygotowania wystaw stałych i czasowych, jest przygotowany do współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; jest przygotowany do nawiązania współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, nadzoru i opieki (służby konserwatorskie, straż pożarna, służby celne, policja, wojsko, administracja państwa).

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku muzeologia jak również innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i innych.

Studia muzeologiczne mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie historyków sztuki, kulturoznawców, historyków, archeologów, socjologów kultury.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach