studia I stopnia

 

W roku akademickim 2016/2017 otwarto nowy kierunek MUZEOLOGIA oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia).

Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów (inwentaryzacji i digitalizacji) oraz konserwacji i zasadami etyki zawodowej oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

***

Kierunek MUZEOLOGIA to oferta, jaką do absolwentów szkół średnich oraz studentów innych kierunków studiów kieruje Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział kontynuuje tym samym, wpisaną w tradycję Uniwersytetu, misję edukowania ludzi, których zawodową powinnością jest odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. Kierunek MUZEOLOGIA, tak jak sama praca w muzeum, wnosi ze sobą walor interdyscyplinarności i wszechstronne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, będące efektem dorobku człowieka, poprzez różne formy ludzkiej aktywności przekształcane i chronione.

Ukończone studia na kierunku MUZEOLOGIA stwarzają ich absolwentom szansę na znalezienie pracy w licznych istniejących i powstających na terenie Polski muzeach, ale także w innych instytucjach kultury: galeriach wystawienniczych, w czasopismach i wydawnictwach o profilu humanistycznym, w prywatnych firmach, zajmujących się obrotem dziełami sztuki, czy wreszcie w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Różnorodności potencjalnych dróg zawodowych sprzyja system specjalistycznych fakultetów (specjalizacji: między innymi: ZARZĄDZANIE KULTURĄ i KOLEKCJONERSTWO-RZECZOZNAWSTWO-RYNEK SZTUKI). Ukończenie studiów otwiera też możliwość kariery naukowej. 

Program kierunku MUZEOLOGIA stwarza swoim absolwentom szansę na uzyskanie zróżnicowanego potencjału wiedzy, użytecznego przy poszukiwaniu indywidualnej drogi zawodowej na rynku pracy.

W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, ale przede wszystkim dzięki realizowanej przez władze publiczne „polityce pamięci”, powstanie w naszym kraju wiele nowych placówek muzealnych, które będą potrzebowały fachowych kadr. Mogą być nimi absolwenci kierunku MUZEOLOGIA Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, który jest jedynym tego typu kierunkiem na poziomie studiów I. stopnia (licencjackich) w Polsce.

W roku akademickim 2016/2017 otwarto nowy kierunek MUZEOLOGIA oferujący bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie (I stopnia).

Program studiów obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów (inwentaryzacji i digitalizacji) oraz konserwacji i zasadami etyki zawodowej oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

***

Kierunek MUZEOLOGIA to oferta, jaką do absolwentów szkół średnich oraz studentów innych kierunków studiów kieruje Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział kontynuuje tym samym, wpisaną w tradycję Uniwersytetu, misję edukowania ludzi, których zawodową powinnością jest odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe. Kierunek MUZEOLOGIA, tak jak sama praca w muzeum, wnosi ze sobą walor interdyscyplinarności i wszechstronne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, będące efektem dorobku człowieka, poprzez różne formy ludzkiej aktywności przekształcane i chronione.

Ukończone studia na kierunku MUZEOLOGIA stwarzają ich absolwentom szansę na znalezienie pracy w licznych istniejących i powstających na terenie Polski muzeach, ale także w innych instytucjach kultury: galeriach wystawienniczych, w czasopismach i wydawnictwach o profilu humanistycznym, w prywatnych firmach, zajmujących się obrotem dziełami sztuki, czy wreszcie w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Różnorodności potencjalnych dróg zawodowych sprzyja system specjalistycznych fakultetów (specjalizacji: między innymi: ZARZĄDZANIE KULTURĄ i KOLEKCJONERSTWO-RZECZOZNAWSTWO-RYNEK SZTUKI). Ukończenie studiów otwiera też możliwość kariery naukowej. 

Program kierunku MUZEOLOGIA stwarza swoim absolwentom szansę na uzyskanie zróżnicowanego potencjału wiedzy, użytecznego przy poszukiwaniu indywidualnej drogi zawodowej na rynku pracy.

W najbliższych latach, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, ale przede wszystkim dzięki realizowanej przez władze publiczne „polityce pamięci”, powstanie w naszym kraju wiele nowych placówek muzealnych, które będą potrzebowały fachowych kadr. Mogą być nimi absolwenci kierunku MUZEOLOGIA Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, który jest jedynym tego typu kierunkiem na poziomie studiów I. stopnia (licencjackich) w Polsce.

***

Studia muzeologiczne pierwszego stopnia dostarczają wiedzy humanistycznej i innych dyscyplin stosowanych w muzeach (zwłaszcza społecznych), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki, historii, ochrony zabytków, nauk technicznych i przyrodniczych., rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych, bibliotekach, galeriach i innych ośrodkach kultury prowadzących politykę kolekcjonerską. Posiada umiejętność interpretacji miejsca muzeów w kulturze współczesnej. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i specjalizację w zakresie muzeologii i muzealnictwa absolwent może podejmować pracę w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów. W szczególności może prowadzić prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne obiektów muzealnych, kierować takimi pracami z wykorzystaniem systemów inwentaryzacji cyfrowej; uczestniczyć i prowadzić działania edukacyjne w muzeach, w tym zajęcia z osobami w różnych przedziałach wiekowych. Posiada podstawowe umiejętności przygotowania wystaw stałych i czasowych, jest przygotowany do współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; jest przygotowany do nawiązania współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, nadzoru i opieki (służby konserwatorskie, straż pożarna, służby celne, policja, wojsko, administracja państwa).

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku muzeologia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku muzeologia jak również innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i innych.

Studia muzeologiczne mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie historyków sztuki, kulturoznawców, historyków, archeologów, socjologów kultury.

 


a) Wiedza

         Po ukończeniu studiów muzeologii I stopnia absolwent:

Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotu badań muzeologicznych

Zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach humanistycznych

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach

Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych

Ma elementarną wiedzę o miejscu psychologii percepcji oraz ich oddziaływaniu na metody działań edukacyjnych w muzeach

Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucją muzeum

Ma podstawową wiedzę o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w muzeach oraz metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi

Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach kultury, bibliotekach i archiwach

Zna przepisy i dobre praktyki w zakresie prawa autorskiego i domeny publicznej w muzeach

Ma podstawową wiedzę w zakresie mediologii i zastosowań nowych technologii w muzealnictwie

Zna podstawowe normy etyki w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własności intelektualnej)

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalizacji, w tym w szczególności zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do studiowanych specjalizacji

 

b) Umiejętności

       Po ukończeniu studiów muzeologii I stopnia absolwent:

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna i historyczną do interpretowania  i analizowania struktury i funkcji muzeum współczesnego

Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum

Posiada umiejętność logicznego konstruowania  krytycznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wszystkich obszarów działalności muzeum

Potrafi pracując w zespole zorganizować wystawę

Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna)

zasadami i normami etycznymi w działalności muzealnej i współpracy z muzeami, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych

Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w muzeach, rozumie różnicę między muzeum publicznym i kolekcją prywatną, potrafi stosować właściwe kryteria prawne i etyczne do działań w różnych rodzajach instytucji kultury

Potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, rozumie zależności i zakresy kompetencji poszczególnych działów muzeum

Zna język obcy, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalizacjami

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów muzeologii I stopnia absolwent:

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu muzealnika

Ma poczucie odpowiedzialności  i świadomość iż zawód muzealnika jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia

Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum

Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum

Docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych

Ma świadomość odpowiedzialności za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych i ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowana specjalizacją

Absolwent specjalizacji Kolekcjonerstwo – Rzeczoznawstwo – Rynek Sztuki dysponuje uporządkowaną wiedzą w dziedzinach historii kolekcjonerstwa, a także podstawową z zakresu prawa międzynarodowego, polskiego i kościelnego w zakresie ochrony dóbr kultury. Posiada wiedzę dotyczącą rozróżniania pojawiających się na rynku antykwarycznym falsyfikatów od oryginałów. Potrafi oceniać stan zachowania obiektu sztuki, przygotować i dokonać fachowej dokumentacji oraz zorganizować wystawę. Potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki, w tym posiada umiejętność budowania marki galerii oraz kreowania wizerunku antykwariusza i marszanda. Jest przygotowany do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz placówkach muzealnych.

a) Wiedza

Po ukończeniu specjalizacji Kolekcjonerstwo – Rzeczoznawstwo – Rynek Sztuki I stopnia absolwent:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą historii kolekcjonerstwa europejskiego, a także metodologii badań oraz zasad i mechanizmów funkcjonowania rynku sztuki.  

Ma podstawową wiedzę na temat kreowania wizerunku antykwariusza, marszanda, a także artysty i marki galerii.

Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

Ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw.

Ma podstawową wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji obiektów sztuki

b) Umiejętności

Po ukończeniu specjalizacji Kolekcjonerstwo – Rzeczoznawstwo – Rynek Sztuki I stopnia absolwent:

Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach dokumentacyjnych, a także oceniać stan zachowania artefaktów oraz przygotowywać wystawy.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu specjalizacji Kolekcjonerstwo – Rzeczoznawstwo – Rynek Sztuki I stopnia absolwent:

Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach