glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Beata Garlej, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Beata Garlej

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt w Katedrze Teorii Literatury
członek Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

członek zwyczajny
Polskiego Towarzystwa Estetycznego

ADRES E-MAIL

b.garlej@uksw.edu.pl 

WYKSZTAŁCENIE

2007 – magisterium, filologia polska (WF UMK w Toruniu)
2010 – magisterium, historia (WNH UMK w Toruniu)
2012 – doktorat, literaturoznawstwo (WF UMK w Toruniu)
2013 – studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki (WFCh UKSW w Warszawie)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Teoria literatury, poetyka dzieła literackiego, filozofia fenomenologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i aksjologii R. Ingardena)

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2016

 • Widowisko teatralne – „wypadek graniczny” poza granicą(?), [w:] Teatr, teatralizacja, performatywność, pod red. T. Pękali, Lublin 2016, s. 75 – 87.
 • Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, nr 2(98), R. 25, s. 91-102.
 • Emocjonalny wymiar konkretyzacji estetycznej w „Elegii na odejście pióra atramentu lampy” Zbigniewa Herberta, [w:] Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej, red. D. Siwor, Kraków 2016, s. 121 – 133.

2015

 • Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja, rozwinięcie, recepcja, Kraków 2015, ss. 260.
 • „Zeszyty – Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW”, nr 2/2015: Estetyka literacka-Arcydzieło-Ingarden, ss. 143 (współredakcja numeru wraz z Bernadettą Kuczerą-Chachulską).
 • Ida z Brugii, czyli o „Kobiecie w lustrze” Erica-Emmanuela Schmitta, [w:] Furia. Literatura – język – film, pod. red. Roksany Blech, Anny Iwanowskiej, Marcina Romanowskiego, Gdańsk 2015, s. 17 – 25.
 • Złota lutnia Kniaźnina, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 55 – 66.
 • „Rozmowy istotne” Witkiewicza z Ingardenem, [w:] Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, pod red. Teresy Pękali, Lublin 2015, s. 75 – 87.
 • O arcydziele teoretycznie i lirycznie. Ingarden i Norwid wobec tego, co wyjątkowe, „Zeszyty – Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW”, nr 2/2015: Estetyka literacka-Arcydzieło-Ingarden, s.  83 – 105.
 • (Nie)trzymane w ryzach synekdochiczności wyglądy, „Zeszyty – Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW”, nr 2/2015: Estetyka literacka-Arcydzieło-Ingarden, s. 53 – 67.
 • Wokół „Ingardena sprawy «Istoty liryzmu»” i wyglądów uschematyzowanych – z Profesorem Rolfem Fieguthem rozmawia Beata Garlej, „Zeszyty – Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW”, nr 2/2015: Estetyka literacka-Arcydzieło-Ingarden, s. 121 – 143.
 • Wyglądy skonkretyzowane w „Zmartwychwstaniu” Lwa Tołstoja, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2015, t. 15, s. 9 – 20.
 • Granice konkretyzacji estetycznej wyznaczane przez kompozycję: rozważania wstępne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 186, „Studia Poetica” 3/2015, pod red. Katarzyny Wądolny-Tatar, s. 23 – 35.

2014

 • Koncepcja jakości metafizycznych Romana Ingardena ujęta w perspektywie odbioru dzieła literackiego, [w:] I Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki (Łódź 11 – 12. 01. 2013). Materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, red. K Stefański, Łódź 2014, s. 47 – 66.
 • Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja, „Estetyka i Krytyka”, nr 33 (2/2014), pod red. Anny Kuchty i Natalii Anny Michny, s. 111 – 128.
 • Anioł uwięziony w labiryncie plotki: Magdalena Brzeska z „Emancypantek” Bolesława Prusa, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku. „Portret kobiecy” Polki w realiach epoki, pod red. Jarosława Kity, Marty Sikorskiej-Kowalskiej, t. II, Łódź-Olsztyn 2014, s. 209 – 220.
 • Przestrzenie fantastyczne oglądane z bliska: z autorką powieści urban fantasy, Anetą Jadowską, rozmawia Beata Garlej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 169, „Studia Poetica” 2/2014, pod red. Magdaleny Roszczynialskiej, s. 208 – 223.

2013

 • Hetera XIX-wieczna i współczesna – ewolucja pojęcia na przykładzie bohaterek literackich (Małgorzaty Gautier, Olive Kitteridge, Wandy Winnipeg i Marie Maurestier), [w:] Bo to zła kobieta była... Prostytutki, hetery, wariatki – kulturowy obraz kobiety (9 – 10 grudnia 2011). Materiały z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Sekcję Dawną Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, red. Jowita Jagla, Łódź 2013, s. 81 – 93.
 • Jakość metafizyczna „tragiczności losu”: „Romeo i Julia” W. Szekspira oraz „W Weronie” C. K. Norwida, [w:] Tekst – Kontekst – Intertekst, red. Olga Kielak, Anna Kowalska, Joanna Szadura, Lublin 2013, s. 181 – 194.
 • Kuchnia bohaterów dzieł Ignacego Krasickiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 145 – 163.
 • Moralne upadki i ich ozdrawiająca moc, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13, s. 211 – 224.
 • Środowisko literacko-artystyczne zatopione w aromacie kawy, [w:] Życie prywatne Polaków w XIX wieku, red. Maria Korybut-Marciniak, Marta Zbrzeźniak, Olsztyn 2013, s. 311 – 325.
 • Ingardenowskie rozumienie pojęć „treść” i „forma” dzieła sztuki literackiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 145, „Studia Poetica” 1/2013, pod red. Katarzyny Wądolny-Tatar, s. 31 – 47.

2012

 • Reportaż sprzed wieku... – „Obrazki weneckie” Wiktora Gomulickiego, [w:] Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Toruń 2012, s. 295 – 314.
 • O „Trzech królowych” Wiktora Gomulickiego, [w:] Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. Bogdana Burdzieja i Andrzeja Stoffa, Toruń 2012, s. 315 – 332.
 • Ingardenowska „straszliwość losu” w wierszu Zbigniewa Herberta „Nike która się waha”, [w:] Między nami, a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy, Kraków-Toruń 2012, s. 389 – 397.
 • „Wielkie słowa” Cypriana Kamila Norwida z perspektywy teorii budowy dzieła   literackiego w ujęciu Romana Ingardena, [w:] Jedno dzieło – wiele interpretacji. Rozważania nad „Wielkimi słowami” Cypriana Norwida, pod red. Dariusza Pniewskiego, Toruń 2012, s. 53 – 61.
 • Śnić i wędrować: „Idą, idą szeregiem...” Bronisławy Ostrowskiej, [w:] Obrazy drogi w literaturze i sztuce, pod red. Jana Adamowskiego, Katarzyny Smyk, Lublin 2012, s. 47 – 57.

2010

 • O roli dzieł sztuki literackiej w życiu człowieka. Z refleksji nad „Książeczką o człowieku” Romana Ingardena, [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010, s. 339 – 351.
 • O sile legendy. Refleksje nad „Żeglarzem” Jerzego Szaniawskiego, [w:] Słabość i siła. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. Bożena Płonka-Syroka, Marek Szymczak, Wrocław 2010, s. 89 – 95

2009

 • Jaskier Sapkowskiego a wzorzec trubadura właściwy dla średniowiecza, [w:] Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy, pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra 2009, s. 241 – 248.
 • Warunki literackie dla ewokowania jakości metafizycznej „wdzięku i lekkości dziewczęcego ruchu” na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” 2009, vol. IV, s. 81 – 93. [Studia Ingardeniana. Interpretacja tekstu literackiego, red. Ihor Nabytowycz, Tamara Hundorowa, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa].

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Estetyka Romana Ingardena wobec praktyki interpretacyjnej; Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 9 marca 2016 r.; referat: „Niejasność” – o jakości estetycznie doniosłej w [Nie myśl, nie pisz…] C. K. Norwida.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje; Zakład Teorii Literatury, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 14 – 15 marca 2016 r.; referat: Znany motyw i (nie)oryginalna realizacja: „Ewangelia według Piłata” Erica-Emmanuela Schmitta.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura; Zakład Estetyki przy Instytucie Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Zakopane 2 – 5 czerwca 2016 r.; referat: „Pewien graniczny, idealny wypadek” i jego (nie)zmienność.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX – XXI wieku; Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Wisła 12-13 października 2016 r.; referat: Twainowska poetyka ewokacji (nie)uczciwości na przykładzie „Człowieka, który zdemoralizował Hadleyburg”.

2015

 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Instrument w literaturze, języku i kulturze; Instytut Filologii Polskiej i Zakład Języka Polskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim), Piotrków Trybunalski 14 – 15 stycznia 2015 r.; referat: Złota lutnia Kniaźnina.

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Język. Literatura. Kultura. Historia; Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Supraska, Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej, Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszerowa, Supraśl 14 – 15 maja 2015 r.; referat: Świadectwo uniwersalizmu myśli: listy Edyty Stein do Romana Ingardena.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Światy możliwe z cyklu Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii; Instytut Filozofii oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 14 – 15 maja 2015 r.; referat: Świat „historii jeszcze możliwej”.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Teatr, teatralizacja, performatywność; Zakład Estetyki przy Instytucie Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Zakopane 28 – 31 maja 2015 r.; referat: O jednym z Ingardenowskich „wypadków granicznych”.

 • X Polski Zjazd Filozoficzny; Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, Poznań 15 – 19 września 2015 r.; referat: Wokół Ingardenowskiej jakości postaciowej.

 • Warsztaty Herbertowskie nt. Liryka i metafizyka. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej; Instytut Myśli Józefa Tischnera, Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum, Kraków 9 – 10 października 2015 r.; referat: Emocjonalny wymiar konkretyzacji estetycznej w „Elegii na odejście pióra atramentu lampy” Zbigniewa Herberta.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach