Wykaz przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów Podyplomowego Studium Logopedycznego UKSW

Nazwa przedmiotu

Numer semestru

Liczba puntów ECTS

Liczba godzin

Forma zajęć

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia

Lingwistyczne podstawy logopedii z dialektologią

1-2

4,0

50

wykład; konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii

1-2

6,0

80

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Dykcja i emisja głosu    

1-2

3,0

30

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia  zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego

1-2

3,0

35

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia zaburzeń tempa i płynności mowy

3-4

4,0

35

wykład z konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia we wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy

3-4

4,0

35

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Podstawy diagnozy i terapii w surdologopedii

2-3

6,0

50

wykład z konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia dyslalii

1-2

6,0

60

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia logopedyczna dysglosji

1-2

2,0

20

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

4

4,0

35

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Diagnoza i terapia oligofazji

3

3,0

20

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Glottodydaktyka – rozwijanie języka polskiego jako obcego

3

3,0

20

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

Seminarium dyplomowe

4

1,0

2

seminarium

zaliczenie

Seminarium dyplomowe

4

1,0

4

seminarium

zaliczenie

Seminarium  dyplomowe (indywidualne)

4

3,0

30

seminarium

zaliczenie

Praktyki

1-2

3-4

7,0

100

praktyki

zaliczenie

 Praktyki:

I rok: 30 godzin dydaktycznych hospitacji w szkołach, 20 godzin dydaktycznych laboratorium na UKSW

II rok: 20 godzin dydaktycznych warsztaty logopedii praktycznej na UKSW, 30 godzin dydaktycznych w szkołach (prowadzenie terapii)

Ogółem: 606 godzin dydaktycznych

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach