glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Prof. dr hab. KAZIMIERZ PAWŁOWSKI

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Katedry literatury greckiej i łacińskiej 

KATEDRA, ZAKŁAD

Katedra literatury greckiej i łacińskiej

ADRES E-MAIL

k.pawlowski@uksw.edu.pl

 

WYKSZTAŁCENIE

Profesor nauk humanistycznych (2012)

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – filologii klasycznej (1999 – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1992 – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Magister filozofii chrześcijańskiej (1988 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej)

Podyplomowe Studium Religioznawstwa UW (1986 – Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Magister inżynier mechaniki, specjalność mechanika stosowana (1976 – Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej)

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

kultura duchowa starożytnej Grecji i Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem literatury filozoficznej, literatura filozoficzna z kręgu średniego platonizmu oraz literatura pogranicza religii i filozofii późnego antyku (hermetyzm i gnostycyzm z ich późniejszymi emanacjami), etyka, logika ogólna

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 

MONOGRAFIE AUTORSKIE:

K. Pawłowski, Droga do szczęścia według Epikura z Samos, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022.

Alcinous and Middle Platonism (Plato’s Philosophy in Alcinous’s Lecture), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

Starożytne życiorysy Platona, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Alkinous i średni platonizm (Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Medytacje platońskie. Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona, Wydawnictwo Naukowe UKSW Warszawa 2015.

Misteria i filozofia. Misteryjne oblicze filozofii greckiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

 

WYBRANE ARTYKUŁY NAUKOWE

K. Pawłowski, The Motif of “Secrecy” of Philosophical Message in the VII Letter of Plato. Mystical  Experience of the Thruth as an Element of Philosophical Cognition, “ΣΧΟΛΗ Ancient Philosophy and the Classical Tradition”, 16.2 (2022), s. 506-519.

Socrates’ “Swan Song” in Plato’s Phaedo. Socrates' “Secret Doctrine” about Death and Eternity, “ΣΧΟΛΗ Ancient Philosophy and the Classical Tradition”, 15.2 (2021), s. 591-606.

The philosophical initiation in Plato’s Phaedrus”, in: “ ΣΧΟΛΗ Ancient Philosophy and the Classical Tradition”, Vol. 14.2 (2020), pp. 418-430.

Duchowy charakter filozofii greckiej, w: Historia filozofii. Cz. II: Moc zakorzenienia, red. S. Janeczek, A. Starościc [seria: Dydaktyka Filozofii, t. 10, red. S. Janeczek], Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 61-92.

Catharsis in Phaedo and Republic of Plato, “Studia Humanistyczne AGH”, t. 18/3 (2019), s. 67-74.

Baśń o Erosie i Psyche Apulejusza z Madaury. Duchowe aspekty baśni, „Vox Patrum” 36 (2016), t. 65, s. 533-546.

The Problem of Human Happiness in Plato’s Gorgias (Platonic “care for the soul”), Eos CIII 2016, s. 32-47.

Spotkanie starożytnego chrześcijaństwa z filozofią grecką (w czasach Justyna Męczennika i Klemensa Aleksandryjskiego), „Collectanea Theologica” R. LXXXVI, Warszawa 2016, nr 2, s. 59-84.

Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według Listu do Menojkeusa, „Kwartalnik Filozoficzny” 2016, t. XLIV, z. 1, 51-74.

Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego duchowe konsekwencje, „Filozofia Chrześcijańska”, t. 13, Poznań 2016, s.76-97.

Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w dialogach Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej, „Przegląd Tomistyczny”, t. XXI (2015), s. 35–49.

 

TŁUMACZENIA:

Albinus ze Smyrny. Wprowadzenie do dzieł Platona, przekład, wstęp, komentarz, „Kwartalnik Filozoficzny” T. XLVI, Z. 1. 2018, s. 153-163.

Epikur z Samos, List do Menojkeusa (Diog. Laert. X 122-135), przekład, wstęp, komentarz, „Meander” 2015, s. 53-62.

Alkinous, Wykład nauk Platona (Didaskalikos), przełożył, komentarzem opatrzył i wstępem poprzedził K. Pawłowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, przełożył, komentarzem opatrzył i wstępem poprzedził K. Pawłowski, Biblioteka Klasyków Filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Leon XIII, Encyklika Aeterni Patris, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2000.

Myśli etyczne Epikura z Samos. Sentencje Watykańskie, przekład, komentarz, „Meander” 7-8/96, s. 363-369.

 

SKRYPTY I PODRĘCZNIKI

K. Pawłowski, Podstawy logiki ogólnej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

Epikur z Samos. Listy i wybór świadectw, wyboru dokonał, opracował oraz posłowiem opatrzył K. Pawłowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2015.

 

RECENZJE

Recenzje profesorskie:

Dr hab. Włodzimierz Olszaniec, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2013, recenzent.

Recenzje habilitacyjne:

Dr. Krzysztof Łapiński, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2019, recenzent;

Ks. Dr Wojciech Gródek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2019, recenzent.

Dr Artur Pacewicz, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 2017, recenzent.

Dr Krzysztof Rzepkowski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2017, członek komisji.

Dr Dominika Budzanowska, Wydział Nauk Humanistycznych, UKSW, 2015, członek komisji.

Recenzje rozpraw doktorskich:

Mgr Agnieszka Wąsik, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2019.

Mgr Kosmulska, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2013.

Mgr Paulina Piotrowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2010.

Mgr Marek Jastrzębski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Mgr Artur Rodziewicz, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2009.

 

KONFERENCJE (wybrane)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tekst filozoficzny jako ćwiczenie duchowe w starożytności i średniowieczu”, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 8 czerwca 2018, tytuł wystąpienia: Filozofia w formule hermetycznego wtajemniczenia – według ‘Asclepius’, sive dialogus Hermetis Trismegisti Pseudo-Apulejusza.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Epikureizm jako alternatywa filozoficzna”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa, 11 maja 2016, tytuł wystąpienia: Tetrafarmakon. Epikurejska troska o duszę.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pogranicza wielokulturowe: lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe”, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa, 14-15 maja 2015, Tytuł wystąpienia: Dostrzec Chrystusa w religii niechrześcijańskiej. Próba znalezienia wspólnego mianownika. Propozycja antyczna.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Filozoficzne aspekty doświadczenia mistycznego p.t. „Doświadczenie mistyczne w greckiej starożytności”, Wydział Teologii UAM, 14-15 czerwca 2015, tytuł wystąpienia: Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego egzystencjalne konsekwencje.

 

WYPROMOWANI DOKTORZY

Dominika Budzanowska, „Iustitia, temperantia, fortitudo, prudentia – cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki (2009).

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ I GREMIÓW NAUKOWYCH

Towarzystwo Naukowe KUL

 

NUMER ORCID

0000-0003-0474-3330

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach