glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kalendarium

Kronika 20-lecia WNH UKSW

 

1999

Okoliczności powstania WNH

Ksiądz Rektor Roman Bartnicki zaproponował koordynowanie działań związanych z budowaniem nowej jednostki znawczyni literatury oraz nurtów estetycznych epok dawnych prof. dr hab. Teresie Kostkiewiczowej, która zaprosiła do współpracy dr. Tomasza Chachulskiego. Został on pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji nowego Wydziału i z zaangażowaniem przystąpił do prac nad uruchomieniem nowej jednostki w ramach UKSW. W tym gronie stworzono koncepcję nauczania na pierwszym kierunku kształcenia, który stał się podstawą rozwoju WNH, czyli na kierunku: filologia polska. Z biegiem czasu do współtworzenia Wydziału i uszczegóławiania programu polonistyki zaproszono więcej osób, które stały się później pracownikami naukowo-dydaktycznymi WNH lub współpracowały z Wydziałem, prowadząc zajęcia zlecone. W rezultacie podejmowanego już wspólnie namysłu nad formułą kształcenia wyłoniła się określona struktura Wydziału. W grudniu tego roku dr Tomasz Chachulski został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2005 roku.

 

Dnia 1 października 1999 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na nowo utworzonym Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, na kierunku filologia polska. Był to pierwszy rok istnienia nie tylko Wydziału, ale również nowej Uczelni, gdyż miesiąc wcześniej Akademia Teologii Katolickiej została przekształcona w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na mocy Ustawy z 3 września 1999 roku.

 

W grudniu dr Tomasz Chachulski został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

 

Funkcję Prodziekana zaczął pełnić dr Piotr Mitzner.

Powstała pierwsza struktura WNH:

Katedra Historii Polskiej Literatury Dawnej – Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Korolko;

pracownicy: dr hab. Antoni Czyż, prof. UKSW; dr hab. Stanisław Porębski, prof. UKSW; prof. dr hab. Julian Warzecha; dr hab. Kazimierz Pawłowski, prof. UKSW; dr Tomasz Chachulski; mgr Stanisław Szczęsny.

Katedra Literatury Polskiej XIX wieku – Kierownik: dr hab. Barbara Bobrowska, prof. UKSW;

pracownicy: dr hab. Bogusław Dopart, prof. UKSW; dr Bernadetta Kuczera-Chachulska, dr Dorota Kielak.

Katedra Literatury Polskiej XX wieku – Kierownik: dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. UKSW;

pracownicy: dr Małgorzata Łukaszuk-Piekara, dr Zdzisław Kudelski.

Katedra Teorii Literatury – p.o. Kierownika: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa;

pracownicy: ks. dr hab. Mieczysław Bombik, prof. UKSW; dr Magdalena Saganiak, dr Jerzy Kaczorowski, dr Grzegorz Wołowiec; s. mgr Wiesława Tomaszewska.

Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego – p.o. Kierownika:

dr hab. Barbara Bobrowska, prof. UKSW;

pracownicy: dr Magdalena Ślusarska.

Katedra Historii Języka Polskiego – Kierownik: dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. UKSW;

pracownicy: dr Iwona Kosek.

Katedra Współczesnego Języka Polskiego – p.o. Kierownika: dr hab. Jerzy Duma, prof. UKSW;

pracownicy: dr Barbara Kaniuka.

W ramach zajęć zleconych wykłady i konwersatoria prowadzili w tym czasie:

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; dr hab. Jadwiga Wajszczuk; dr Magdalena Danielewiczowa; dr Włodzimierz Gruszczyński; dr Dorota Jedynak; dr Dorota Kopcińska;

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem – Kierownik dr hab. Maria Prussak, prof. UKSW;

pracownicy: dr Jacek Kopciński; dr Piotr Mitzner.

Niemały trud organizacji Wydziału ponosił od kwietnia 1999 roku tworzący się równolegle Dziekanat WNH, którym formalnie od 1 października 1999 roku kierowała mgr inż. Tatiana Frydrych – z życzliwością dla pracowników i studentów, przez wiele miesięcy jednoosobowo (póki nie zostali zatrudnieni następni pracownicy sekretariatu) i w trudnych warunkach lokalowych, wspierając we wszystkich pracach pierwszego Dziekana Wydziału.

W tym roku organizowana była także Biblioteka WNH, której zaczątkiem stał się księgozbiór podarowany Wydziałowi przez prof. dr hab. Mirosława Korolkę (niezwykle cenne książki z literatury staropolskiej). Opiekę nad Biblioteką WNH na początku sprawował dr hab. Antoni Czyż, prof. UKSW wraz z dr Magdaleną Saganiak. Ta grupa entuzjastów, do której dołączyła później także mgr Teresa Winek, rozpoczęła tworzenie biblioteki jako czyn społeczny, w tymczasowych pomieszczeniach, okresowo z pomocą studentów odpracowujących opłaty za studia i wolontariuszy. Książki pozyskiwano głównie z zasobów magazynowych Biblioteki Głównej UKSW i Biblioteki Narodowej oraz z darów (księgozbiór Biblioteki Wydziałowej pochodzi w 95% z darów). Do największych prywatnych księgozbiorów pozyskanych w późniejszych latach dla Biblioteki WNH UKSW należą:

- księgozbiór Tadeusza Kurysia (2003 rok, 3000 woluminów, literatura piękna, poetyka, istnieje osobny katalog),

- księgozbiór Stanisława Turskiego, (około 3000 woluminów, literatura piękna, książki z różnych dziedzin wiedzy),

- zbiór Barbary Łopatkówny-Derlickiej (literatura piękna, historia literatury, krytyka literacka),

- księgozbiór Marka Kostrzewy (2008 rok, 750 woluminów, literatura piękna, historia Polski, muzykologia),

- księgozbiór Ryszarda Matuszewskiego (2009 rok, 5000 woluminów, literatura piękna, krytyka literacka),

- księgozbiór Zdzisława Libery (2013 rok, 3000 woluminów, literatura piękna, historia literatury).

 

2000

Z Katedry Historii Polskiej Literatury Dawnej wyodrębniono Katedrę Tradycji Antycznej i Retoryki, której Kierownikiem został prof. dr hab. Mirosław Korolko. Katedra macierzysta zmieniła nazwę na Katedra Polskiej Literatury Dawnej. Pracami tej jednostki kierował ks. prof. dr hab. Julian Warzecha.

Dr Magdalena Saganiak została powołana na Opiekuna Biblioteki WNH.

 

2001

Przestała istnieć Katedra Literatury Polskiej XIX wieku, a w jej miejsce utworzono: Katedrę Literatury Romantyzmu (Kierownik dr hab. Bogusław Dopart), Katedrę Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (Kierownik dr hab. Barbara Bobrowska, prof. UKSW) oraz Katedra Literatury Modernizmu Europejskiego (Kierownik prof. dr hab. Ewa Bieńkowska). W tym samym roku powstał też Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu (Kierownik: dr Piotr Müldner-Nieckowski).

Został sprowadzony bardzo cenny dla Wydziału księgozbiór prof. Zgorzelskiego, liczący 5000 woluminów, wśród których znalazły się pierwodruki utworów poetów romantycznych.

 

2002

Senat UKSW powołał do istnienia w strukturze WNH Instytut Pedagogiki im. św. Jana Bosko, którego Dyrektorem został ks. dr Jan Niewęgłowski. W Instytucie funkcjonowały trzy katedry:

Katedra Pedagogiki Specjalnej – Kierownik: dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW,

Katedra Pedagogiki Społecznej – p.o. Kierownika: prof. dr hab. Wiesław Theiss

Katedra Historii Wychowania – Kierownik: dr hab. Jan Piskurewicz, prof. UKSW.

 

Studenci Koła Literackiego, działającego pod opieką dr. Magdaleny Saganiak zaczęli wydawać czasopismo „Las Rzeczy”, na łamach którego publikowane są poezje, proza, recenzje literackie i filmowe, teksty analityczne, eseje, reportaże oraz rysunki studentów.

 

2003

Od maja 2003 roku funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki im. Św. Jana Bosko pełnił ks. dr Stanisław Chrobak.

Z inicjatywy Dziekana pracownicy Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego rozpoczęli współpracę z wybranymi warszawskimi szkołami. Odnosiła się ona do idei patronatu uniwersytetu nad szkołą i miała charakter opieki naukowo-dydaktycznej nad elementami procesu kształcenia w szkole. W ramach niniejszego porozumienia szkoła pozwalała na realizację praktyk studenckich na swoim terenie studentom filologii polskiej specjalizacji nauczycielskiej.

 

2004

Dnia 18 czerwca 2004 roku została formalnie powołana Biblioteka WNH. Ks. Rektor Roman Bartnicki powołał ją, przydzielając pomieszczenie 303 i 1/2 etatu (objęła go nasza absolwentka, mgr Alicja Rępalska, obecnie Boruc) oraz wyznaczając opiekuna kierującego – dr Magdalenę Saganiak.

 

2005

Dnia 1 września 2005 roku Dziekanem WNH została dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW, specjalista w zakresie tyflopedagogiki. Funkcję Prodziekana pełniła dr Dorota Kielak.

Utworzono Instytut Filologii Polskiej powołany do prowadzenia studiów na kierunku filologia polska. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został dr Tomasz Chachulski. W skład nowo utworzonego Instytutu weszły następujące katedry:

Katedra Polskiej Literatury Dawnej – Kierownik: ks. prof. dr hab. Julian Warzecha,

Katedra Tradycji Antycznej i Retoryki – Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Korolko,

Katedra Romantyzmu – p.o. Kierownika: prof. dr hab. Bogusław Dopart,

Katedra Pozytywizmu i Młodej Polski – Kierownik: prof. dr hab. Barbara Bobrowska,

Katedra Literatury Polskiej XX wieku – Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak,

Katedra Teorii Literatury – p.o. Kierownika: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa,

Katedra Historii Języka Polskiego – Kierownik: prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska,

Katedra Współczesnego Języka Polskiego – p.o. Kierownika: prof. dr hab. Jerzy Duma,

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem – Kierownik: dr hab. Maria Prussak, prof. UKSW,

Katedra Modernizmu Europejskiego – Kierownik: dr hab. Ewa Bieńkowska, prof. UKSW

Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego – Kierownik: vacat.

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu – Kierownik: dr Piotr Müldner-Nieckowski.

 

 Księgozbiór Biblioteki Wydziałowej wzbogacił się o kilka tysięcy książek z dubletów Biblioteki Narodowej, wśród nich bardzo cenne pozycje dziewiętnastowieczne pochodzące z bibliotek Lwowa, odzyskane w ramach współpracy kulturalnej rządu polskiego z nowym rządem Ukrainy.

 

2006

Została utworzona Katedra Polszczyzny i Kultury Biblijnej (Kierownik: ks. prof. dr hab. Julian Warzecha).

Zostało także powołane pierwsze naukowe pismo literaturoznawcze (zawierające studia i rozprawy z dziedziny historii i teorii literatury, edytorstwa, krytyki literackiej, ukierunkowanego w szczególności na refleksję o literaturze polskiego romantyzmu, a także literaturze współczesnej) – „Colloquia Litteraria”, którego założycielką i redaktorem naczelnym została dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. UKSW.

Na Wydziale zaczęły być prowadzone kursy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców.

 

2007

W roku akademickim 2006–2007 Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa oraz II kategorię Wydziału (i wysokie miejsce w rankingu w ramach tej kategorii) w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powstała Katedra Oświecenia i Edytorstwa (Kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW).

Od 1 października 2007 roku wprowadzono dwustopniowy system kształcenia na obu kierunkach – trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie.

 

2008

Instytutem Filologii Polskiej w latach 2008–2009 kierował d. hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW.

W 2008 roku powstała Katedra Kultury XX Wieku (Kierownik: dr hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW).

W 2008 roku Dziekanem WNH został wybrany ponownie dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW, który pozostał na tym stanowisku przez dwie kadencje. Funkcję Prodziekana ds. studenckich pełnił dr Tomasz Korpysz.

 

W latach 2008–2012, za kadencji ks. Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Rumianka, kończonej po jego tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej przez ks. Rektora prof. dr hab. Henryka Skorowskiego, Wydział zyskał swojego przedstawiciela we władzach Uczelni: Prorektorem ds. Kształcenia została dr hab. Dorota Kielak, prof. UKSW.

Dnia 28 lutego 2008 roku (Uchwała Nr 11/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) za sprawą Prodziekan dr Doroty Kielak została na Wydziale utworzona Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, która była sformalizowaniem kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców (prowadzonych od 2005 roku). Kierownikiem jej została dr Agata Roćko. Od początku istnienia Szkoły kursy – organizowane na zlecenie instytucji podległych MEN (Polonijne Centrum Nauczycielskie, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) oraz MNiSW (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) – przyciągały do WNH dużo grono obcokrajowców zarówno zza wschodniej, jak i zachodniej strony polskiej granicy. W ramach SJPiKP prowadzono: lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców studiujących w UKSW; kursy języka polskiego dla cudzoziemców studiujących w UKSW; kursy języka polskiego dla cudzoziemców niebędących studentami UKSW; kursy języka i kultury polskiej dla cudzoziemców niebędących studentami UKSW; dokształcające kursy metodyczne dla nauczycieli uczących języka polskiego i literatury polskiej poza granicami kraju; Szkołę Letnią Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla uczestników lektoratów języka polskiego, studentów filologii polskiej i slawistyki w zagranicznych ośrodkach akademickich, organizowaną na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dnia 1 września 2008 roku Instytut św. Jana Bosko przekształcił się w odrębny Wydział Nauk Pedagogicznych z siedzibą na kampusie przy ul. Wóycickiego.

W roku 2008 utworzony został nowy kierunek kształcenia: kulturoznawstwo.

Na filologii polskiej powstała nowa specjalizacja – Komunikacja językowa.

Zwiększył się także skład personalny pracowników Biblioteki WNH – zatrudniona została mgr Beata Pietrzak (obecnie Szadkowska).

 

2009

Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej na kadencję 2009–2012 został dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW.

W Instytucie Filologii Polskiej w 2009 roku na miejsce Katedry Pozytywizmu i Młodej Polski powstały dwie katedry: Katedra Pozytywizmu (Kierownik: prof. dr hab. Barbara Bobrowska) oraz Katedra Modernizmu Polskiego (Kierownik: dr hab. Dorota Kielak, prof. UKSW).

Katedra Romantyzmu została przekształcona w Katedrę Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida.

Katedra Polskiej Literatury Dawnej przekształciła się w Katedrę Literatury Staropolskiej i Retoryki (Kierownik: dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW).

Katedra Tradycji Antycznej i Retoryki została przekształcona w Katedrę Filozofii i Kultury Antycznej (Kierownik: dr hab. Kazimierz Pawłowski, prof. UKSW).

Powstała Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki (Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UKSW).

Powołano nowe Studia Podyplomowe – Zarządzanie Kulturą, nad którymi opiekę merytoryczną sprawowała dr Magdalena Ślusarska.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW wystąpił z inicjatywą przyznania doktoratu honoris causa prof. dr. hab. Stefanowi Sawickiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (26 listopada 2009 roku).

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (do 2013 roku) w ramach LLP Erasmus prowadziła letnie adaptacyjne Intensywne Kursy Językowe dla uczestników programu zakwalifikowanych na zajęcia w polskich uczelniach.

W roku akademickim 2008–2009 przeniesiono administrację wydziałową do nowego budynku i rozszerzono bazę lokalową administracji.

 

2010

W związku z rozwojem Wydziału pojawiła się możliwość powołania drugiego Prodziekana – ds. Naukowych i Ogólnych. Funkcję tę od roku 2010 pełniła dr Magdalena Ślusarska, a w trakcie trwania tej kadencji Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa, a zatem do prowadzenia studiów doktoranckich.

Przy Katedrze Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Kamila Norwida utworzono Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej (Kierownik: dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. UKSW).

Utworzony został nowy kierunek filologia – specjalność filologia klasyczna (obecnie kierunek: filologia klasyczna). Zatrudnienie specjalistów potrzebnych do realizowania zajęć na filologii klasycznej wpłynęło pozytywnie na poziom umiędzynarodowienia badań prowadzonych na Wydziale.

 

Powstał Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, którego pierwszym Dyrektorem został dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UKSW.

Struktura Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa w momencie powstania w 2010 roku:

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości – Kierownik: dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW;

Katedra Kultury XX Wieku – Kierownik: dr hab. Piotr Mitzner, prof. UKSW;

Katedra Badań Regionalistycznych – Kierownik: vacat;

Zakład Zarządzania Kulturą – Kierownik: dr Magdalena Ślusarska;

Katedra Filozofii i Kultury Antycznej – kierownik: dr hab. Kazimierz Pawłowski, prof. UKSW;

Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki – kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor, prof. UKSW;

Katedra Języka i Literatury Greckiej – kierownik: dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW.

 

2011

Wicedyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa została dr hab. Anna Czajka-Cunico, prof. UKSW.

Katedra Literatury Staropolskiej i Retoryki (Kierownik: dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW) przekształcona została w Katedrę Literatury Staropolskiej i Badań nad Biblią (Kierownik: dr hab. Krzysztof Koehler, prof. UKSW) z utworzonym przy niej jednocześnie Zakładem Literatury Biblijnej (Kierownik: dr Dorota Muszytowska) powstałym po likwidacji Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej.

 

2012

Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej na lata 2012–2016 została dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW.

Szkoła Języka Polskiego została laureatem konkursu EDUinspiracje w kategorii instytucjonalnej, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji. Nagrodę przyznano za najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

2013

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców od 22 lutego 2013 roku zaczęła działać jako Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego (Kierownik: dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. UKSW).

Katedra Badań Regionalistycznych przekształciła się w Zakład Regionalistyki (Kierownik: dr Magdalena Złocka-Dąbrowska) działający w ramach Katedry Kultury XX Wieku. Z Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości wyłoniony został Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (Kierownik: dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. UKSW) zorientowany na myślenie o współczesnej kulturze jako multimedialnej, polisemiotycznej i hybrydycznej oraz rozwijającej się w procesie wzajemnego konfrontowania się jej tekstów.

Miarą intensywności życia naukowego w dynamicznie rozwijającym się Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa było również powołanie w tym samym roku nowego kulturoznawczego pisma naukowego „Załącznik Kulturoznawczy” pod redakcją dr hab. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk, prof. UKSW, publikującego prace o profilu kulturoznawczym i pokrewnym (socjologia, antropologia kulturowa etnografia itd.).

Współpraca WNH z warszawskimi szkołami zmieniła swój charakter w związku z projektem „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL. 04.01.01-00-155/11” i ustaleniem nowych standardów współpracy z otoczeniem społecznym.

14 października 2013 roku została powołana Katedra Muzeologii. Kierownikiem została dr hab.  Dorota Folga-Januszewska, prof. UKSW.

 

2014

Prodziekanem ds. Naukowych i Ogólnych została dr Katarzyna Jażdżewska.

Dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa został prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski.

Otwarto też studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa. Kierownikiem studiów została prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, pełniąca tę funkcję do dzisiaj.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Załącznik Kulturoznawczy”.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW wystąpił z inicjatywą przyznania doktoratu honoris causa prof. dr hab. Teresie Michałowskiej z Instytutu Badań Literackich PAN (20 lutego 2014 roku).

 

2015

Powstała kolejna specjalność na kierunku kształcenia – filologia: filologia włoska (obecnie kierunek: filologia włoska).

W Katedrze Modernizmu Europejskiego utworzono nowy Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego (Kierownik: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW) powołany do prowadzenia badań nad teorią przekładu, translatologią, komparatystyką, formami obecności i oddziaływania dzieła literackiego w różnych językach.

Utworzone zostały nowe studia podyplomowe, przygotowujące słuchaczy do pracy lektora języka polskiego jako obcego – Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

W Wydziałowej Bibliotece Panią mgr Alicję Boruc zastąpił Pan mgr Łukasz Kucharczyk (do 2017 roku).

 

2016

Od 1 września 2016 roku do 30 września 2019 roku funkcję Dziekana WNH pełnił prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski.

Prodziekanem ds. Naukowych została dr Dorota Muszytowska, a Prodziekanem ds. Studenckich – dr Paweł Stangret.

Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej została prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska.

Stanowiska Wicedyrektorów otrzymały: dr Evangelina Skalińska oraz dr Beata Garlej.

Dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa została dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW.

Wicedyrektorami Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa zostali: dr hab. Katarzyna Taras, a po niej dr Piotr Jakubowski, oraz dr Leonardo Masi.

Powstał nowy kierunek: muzeologia.

W Instytutcie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Katedrę Muzeologii objęła dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW.

W Instytucie Filologii Polskiej na miejscu Katedry Teorii Literatury powstały dwa zakłady: Zakład Metodologii Badań Literackich (Kierownik: dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW) oraz Zakład Teorii Literatury (Kierownik: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW).

Struktura Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa została uzupełniona o Katedrę Języka i Kultury Włoch (p.o. Kierownika: dr Leonardo Masi). Nowa katedra wyodrębniona została z Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości.

Kierunek kulturoznawstwo uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czasopismo „Colloquia Litteraria” w latach 2016–2018 w ramach projektu DUN na swych łamach opublikowało tłumaczenia wybranych prac na język angielski.

 

2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, obejmującej lata 2012–2016. Wydział Nauk Humanistycznych otrzymał kategorię naukową A, która zwieńczyła poprzednie czterolecie działalności naukowej Wydziału.

Dr Karolina Zioło-Pużuk została p.o. Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (obecnie: kieruje Centrum Badań Nad Dydaktyką Języka i Literatury).

W Bibliotece WNH Panią mgr Alicję Boruc zastąpiła Pani mgr Renata Żukowska.

 

2018

Nastąpiły zmiany personalne w Dziekanacie WNH – po przejściu mgr inż. Tatiany Frydrych na emeryturę Kierownikiem Dziekanatu została mgr Ewa Popławska, a następnie stanowisko p.o. Kierownika Dziekanatu objęła Agnieszka Wołosiewicz. Skład personalny Dziekanatu: Bogumiła Sulich; mgr Mira Oniszczuk; mgr Elżbieta Kołodziej; mgr Ewa Popławska; mgr Katarzyna Pawłowska-Kopera; mgr Małgorzata Zawadka

 

2019

Dnia 25 września 2019 r. na funkcję Dziekana WNH została powołana dr hab. Dorota Kielak, prof. UKSW.

Prodziekanem ds. Studenckich została dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk, prof. UKSW.

Struktura WNH we wrześniu 2019 roku:

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Katedra Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią – Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Koehler; pracownicy: dr Łukasz Cybulski.

– Zakład Literatury Biblijnej – Kierownik: dr hab. Dorota Muszytowska, prof. UKSW

Katedra Oświecenia i Edytorstwa – p.o. Kierownika: dr Magdalena Bober-Jankowska; pracownicy: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW; dr Magdalena Partyka.

– Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu – Kierownik: vacat; pracownicy: dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW

Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida – Kierownik: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska; pracownicy: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. UKSW; dr Evangelina Skalińska; dr Małgorzata Burta.

– Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej – Kierownik: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska; pracownicy: pracownicy: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. UKSW; dr Evangelina Skalińska.

Katedra Pozytywizmu – Kierownik: vacat: pracownicy: dr hab. Joanna Zajkowska.

Katedra Modernizmu Polskiego – Kierownik: dr hab. Dorota Kielak, prof. UKSW; pracownicy: mgr Joanna Niewiarowska; mgr Elżbieta Sadoch.

Katedra Modernizmu Europejskiego – Kierownik: prof. dr hab. Piotr Mitzner; pracownicy: dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW; dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW;

– Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego – Kierownik: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW; pracownicy: dr Halyna Dubyk.

Katedra Literatury XX Wieku – Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kudyba; pracownicy: ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW; dr Łukasz Kucharczyk.

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem – p.o. Kierownika: dr. hab. Jacek Kopciński, prof. UKSW, pracownicy: dr Paweł Stangret; dr Mateusz Werner.

Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego – p.o. Kierownika: dr Małgorzata Furgała.

Zakład Metodologii Badań Literackich – Kierownik dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW; pracownicy: dr Dominik Sulej.

Zakład Teorii Literatury – Kierownik: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska CR, prof. UKSW; pracownicy: dr hab. Beata Garlej.

Katedra Współczesnego Języka Polskiego – p.o Kierownika: dr hab. Anna Kozłowska; pracownicy: dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz; dr Laura Polkowska; dr Joanna Zaucha; mgr Agnieszka Świątek; dr Małgorzata Ciunovič; dr Mateusz Kowalski.

– Zakład Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – Kierownik: dr Karolina Zioło-Pużuk; pracownicy: dr Agnieszka Karolczuk.

Katedra Historii Języka Polskiego – Kierownik: dr hab. Tomasz Korpysz; pracownicy: dr Anna Dąbrowska-Kamińska; dr Anna Krasowska; dr Małgorzata Majewska.

Zakład Badań nad Językiem Autorów – Kierownik: dr hab. Anna Kozłowska; pracownicy: dr hab. Tomasz Korpysz.

 

INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA

 

Katedra Kultury XX i XXI wieku – Kierownik: p.o. dr hab. Marcin Jewdokimow; pracownicy: dr Paweł Kuciński;

– Zakład Regionalistyki – Kierownik: dr Magdalena Złocka-Dąbrowska.

Katedra Teorii Kultury i Międzykulturowości – Kierownik: prof. UKSW dr hab. Anna Czajka-Cunico: pracownicy: dr Dorota Dąbrowska; dr Piotr Dejneka: dr Piotr Jakubowski: dr Magdalena Woźniewska-Działak.

Zakład Zarządzania Kulturą – Kierownik: dr Kama Pawlicka; pracownicy: dr Anna Wróblewska.

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów – Kierownik: Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. UKSW; pracownicy: dr Agnieszka Smaga, mgr Katarzyna Gędas.

Katedra Filozofii i Kultury Antycznej – Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski; pracownicy: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. UKSW; dr Robert Pawlik.

Katedra Literatury Greckiej i Bizantyjskiej – Kierownik: dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Jażdżewska; dr Filip Doroszewski.

Katedra Mediewistyki i Neolatynistyki – Kierownik dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW; pracownicy: dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk; dr hab. Joanna Zajchowska-Bołtromiuk.

Katedra Muzeologii – Kierownik: dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW; pracownicy: dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW; dr Beata Skrzydlewska; dr Anna Wiśnicka.

 

Katedra Języka i Kultury Włoch – p.o. Kierownika: dr Leonardo Masi; pracownicy: dr hab. Joanna Pietrzak-Thébault; dr Olga Borniś; dr Raul Bruni; dr Federico Della Corte, profesor visiting; dr Julia Krauze; dr Ewa Nicewicz-Staszowska; dr Małgorzata Ślarzyńska; mgr Roberto Peressin.

Wprowadzenie Ustawy 2.0 i przekształcenia wynikające z jej wymogów otworzyły też nowy etap w historii Wydziału Nauk Humanistycznych, w ramach którego – zgodnie z zapisami Statutu UKSW ogłoszonego w lipcu 2019 roku – zaczęły funkcjonować trzy instytuty jednodyscyplinowe z nową strukturą katedr i zakładów:

Instytut Literaturoznawstwa – Dyrektor: s. dr hab. Wiesława Tomaszewska CR, prof. UKSW;

Instytut Językoznawstwa – Dyrektor: dr hab. Anna Kozłowska, prof. UKSW; Wicedyrektor dr hab. Tomasz Korpysz, prof. UKSW;

Instytut Nauk o Kulturze i Religii – Dyrektor: dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. UKSW; Wicedyrektor dr Piotr Jakubowski;

jednostka, której celem jest rozwijanie i badawcze wspieranie prowadzonej na Wydziale działalności dydaktycznej: Centrum Badań Nad Dydaktyką Języka i Literatury – Kierownik: dr Karolina Zioło-Pużuk.

Czasopismo wydziałowe „Załącznik Kulturoznawczy” zostało wpisane na listę MNiSW, uzyskawszy 20 punktów. W ramach projektu DUN na łamach „Załącznika Kulturoznawczego” opublikowano tłumaczenia wybranych prac na język angielski.

Kierunek filologia włoska w marcu 2019 roku uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością”, przyznany w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przez 20 lat swojego istnienia Wydział Nauk Humanistycznych stał się jednostką rozpoznawalną w ogólnopolskim środowisku humanistycznym. Rokrocznie organizowanych jest kilkanaście ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Pracownicy Wydziału pełnili i pełnią różne funkcje w strukturach administracji państwowej i w instytucjach kultury. Realizują też liczne projekty naukowe, finansowane ze środków krajowych i zagranicznych. Prace badawcze na WNH od samego jego początku prowadzone są również we współpracy zarówno z licznymi ośrodkami naukowymi i uniwersytetami działającymi w Polsce (np. Katedra Lingwistyki Formalnej na Uniwersytecie warszawskim), jak i za granicą (np. w: Ołomuńcu, Oksfordzie, Genui, Einstadt, Eichstätt-Ingolstadt, Budapeszcie, Clermont-Ferrand, Trnawie, Wielkim Tyrnowie, Lizbonie i innych). Szereg działań o charakterze międzynarodowym jest realizowanych w ramach grantu Uniwersytet 2.0.

W dwudziestoletnim okresie istnienia WNH powstało osiem serii wydawniczych, będących w dużej mierze pokłosiem cyklicznie organizowanych konferencji i sympozjów naukowych:

„Florilegium. Studia Classica, Mediaevalia et Neolatina” (komitet redakcyjny: Mieczysław Mejor, Dominika Budzanowska-Weglenda, Joanna Komorowska, ks. Józef Naumowicz, Kazimierz Pawłowski, Beata Spieralska-Kasprzyk);

Modernistyczne Przełomy (redaktor serii: Dorota Kielak);

Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej (komitet redakcyjny: Ewa Dzięgiel, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska) – obecnie: Bielańskie Prace Językoznawcze (komitet redakcyjny: Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska);

Problemy Romantyzmu (komitet redakcyjny: Bernadetta Kuczera-Chachulska, Małgorzata Łukaszuk, Ewa Szczeglacka-Pawłowska);

Studia o Kijowskim ( redakcja serii: s. Wiesława Tomaszewska CR);

Tłumaczenie Poezji – Negocjowanie wyobraźni (redaktor serii: Anna Szczepan-Wojnarska);

W stronę Międzykulturowości (redakcja serii: Anna Czajka-Cunico, Magdalena Woźniewska-Działak);

Zeszyty Zakładu Aksjologii Literackiej (redaktor serii: Bernadetta Kuczera-Chachulska).

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach