aktualności filologia klasyczna

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Z wielką radością informuję, że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych kategorię A. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tej wysokiej oceny: opracowującym raport, pracownikom naukowo-dydaktycznym, zatrudnionym na Wydziale Nauk Humanistycznych. Dzięki Państwa wytrwałej pracy oraz kompetencjom mogliśmy osiągnąć sukces: naukową kategorię A.

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

 

Czytaj więcej »

WYKŁAD: PROF. MICHAŁ RZEPIELA, "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce"

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 21 marca 2016 r. (pn.) o godz. 15 w sali 223 (ul. Dewajtis 5). 
Z referatem zatytułowanym "Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce na tle przemian ideowych i technologicznych we współczesnej humanistyce" wystąpi prof. dr. hab.
Czytaj więcej »

KONFERENCJA EPIKUREIZM JAKO ALTERNATYWA FILOZOFICZNA, WARSZAWA UKSW 11 V 2016

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. ?Epikureizm jako alternatywa filozoficzna?, organizowaną przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w środę 11 maja 2016 roku w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
 
Zgłoszenia udziału w konferencji, wraz z tytułem i streszczeniem głównych tez wystąpienia 
(do 300 znaków), prosimy nadsyłać na adres e-mail: d.budzanowska@uksw.edu.pl  
r.pawlik@uksw.edu.pl do dnia 29 lutego 2016 roku.
 
CFP do ściągnięcia TUTAJ
 
 

Классическая филология для кандидатов из Востока

Институт классической филологии и культуроведения Факультета гуманитарных наук Университета Кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве (государственный университет) приглашает всех, кто увлекается широко понятой культурой древней Греции и древнего Рима и хочет реализовать свои увлечения во время учебы в Варшаве. Занятия ведутся знаменитыми специалистами по литературе, философии и античной религии, по греческому языку и литературе, а также по латыни. Обучение делится на три ступени: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Диплом признается во всех странах Европейского Союза. Низкая плата за обучение. Для лиц польского происхождения обучение бесплатное.

Studia 30 plus (40 plus itd.)

Filologia klasyczna zaprasza na studia szczególnie tych, którzy pasjonują się szeroko pojętą kulturą antycznej Grecji i Antycznego Rzymu, a z różnych powodów nie zdołali zrealizować swoich pasji w wieku młodzieńczym. Studia 30 plus będą realizowane w systemie stacjonarnym, przy czym wszystkie zajęcia odbywać się będą w porach dostosowanych do możliwości studentów. Studia 30 plus mogą być realizowane również  w systemie studiów indywidualnych. Zajęcia prowadzone przez znakomitych specjalistów od literatury, filozofii i religii antycznej, greki i łaciny.

NA TROPIE JANA KLINGERA W XVI-WIECZNYM OŁOMUŃCU

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 27 kwietnia 2015 r. (pn.) o godz. 16.00 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu wystąpi dr Jan Kwapisz z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Na tropie Jana Klingera w szesnastowiecznym Ołomuńcu

W kręgu związanym z jezuickim kolegium w Ołomuńcu u schyłku XVI wieku kwitło niezwykle bogate życie intelektualne. Wyrosły z tego środowiska m.in. takie postaci jak Mikołaj Lubomirski, wydawca jednego z najwcześniejszych zbiorów poezji kunsztownej na ziemiach polskich, oraz Samuel Kochanowski, autor jednych z najwcześniejszych polskich miedziorytów. Patronem i mistrzem tego ołomunieckiego kręgu był jezuicki profesor Johann Klinger. Z moich ustaleń wynika, że z tą zupełnie zapomnianą postacią należy łączyć większość twórczości literackiej powstałej w Ołomuńcu w ostatnich latach XVI wieku.

 

Czytaj więcej »

ZAPOMNIANE GATUNKI. NOWOŁACIŃSKIE EPITHALAMIUM REFLEKSYJNE I GENETHLIAKON WOBEC TRADYCJI ANTYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dn. 16 lutego 2015 r. (pn.) o godz. 16.30 w sali 043 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej wystąpi prof. UKSW dr hab. Beata Gaj (Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW).

Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

 

Zapomniane gatunki. Nowołacińskie epithalamium refleksyjne i genethliakon wobec tradycji antycznej 


Okolicznościowa poezja czasów renesansu i baroku kojarzona bywa najczęściej z ceremonialnymi utworami weselnymi i pogrzebowymi. Opracowania naukowe dotyczące epithalamium zwracają przede wszystkim uwagę na zgodność lub niezgodność z modelami antycznymi. Tymczasem w nowożytnym epithalamium łacińskim szczególne miejsce zajmuje recepcja Klaudiana, której głównym nurtem jest tzw. nurt śląski, kładący nacisk na analizę psychologiczną postaci. Z kolei temat genethliakonu poruszany jest na tyle rzadko, że nie przypisuje się mu nawet znaczącej tradycji antycznej (por. L. Ślękowa). W swoim wystąpieniu zamierzam podjąć temat rozwoju tychże gatunków w antyku oraz ich rcepcji w nowożytnej Europie, opierając się zwłaszcza na przykładach nowołacińskich z terenu dawnego Śląska.

 

Czytaj więcej »

AKKADYJSKI EPOS O GILGAMESZU I ODYSEJA HOMERA

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW.

Spotkania mają charakter otwarty, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pierwsze w tym roku spotkanie odbędzie się w dniu 24 XI 2014 r. (pn.) o godz. 16.30 w sali 052 (ul. Dewajtis 5, stary gmach). Z referatem zatytułowanym 

AKKADYJSKI EPOS O GILGAMESZU I ODYSEJA HOMERA

wystąpi dr Jan Kozłowski (IFK UW).

Streszczenie referatu:

Uczeni od dawna dostrzegali podobieństwa między akkadyjskim "Eposem o Gilgameszu" a "Odyseją" Homera. Większość jednak negowała możliwość bezpośredniego wpływu "Eposu" na "Odyseję". Ci, którzy opowiadali się za zależnością "Odysei" od babilońskiego eposu, nie dostrzegali podobieństw fabularnych między ?????? Odyseusza (Od. 5-13) a wyprawą Gilgamesza po nieśmiertelność (tabliczki 9-11). W moim wystąpieniu podam status quaestionis oraz zupełnie nową (!) argumentację przemawiającą za zależnością "Odysei" od "Gilgamesza". Uczestników seminarium prosiłbym o przypomnienie sobie treści "Eposu o Gilgameszu" (przede wszystkim tabliczki 9-11 [przekład Łyczowskiej najlepszy]) oraz fabuły "Odysei" (przede wszystkim fabułę ksiąg 5-13 - rzeczywisty ?????? Odyseusza [wyjąwszy opowieść Odyseusza u Alkinoosa]).

Czytaj więcej »

UKRYTY PANTHERAS. BEZIMIENNE ODNIESIENIA AUTORÓW I ? III WIEKU DO POSTACI RZEKOMEGO UWODZICIELA MARII I OJCA JEZUSA

IFKIK UKSW zaprasza na kolejne z serii spotkań naukowych Filologii klasycznej UKSW, na którym dr hab. Paweł Janiszewski (IH UW) wystąpi z referatem "Ukryty Pantheras. Bezimienne odniesienia autorów I ? III wieku do postaci rzekomego uwodziciela Marii i ojca Jezusa". Spotkanie odbędzie się w dniu 14 IV 2014 r., godz. 16.30, sala 043 (ul. Dewajtis 5, stary budynek). Poniżej krótkie strzeszczenie wystąpienia.

 

W tekstach pisarzy antycznych oraz bizantyńskich pojawia się niejaki Pantheras (Panther, Pandera), rzekomy prawdziwy, biologiczny ojciec Jezusa, który zdaniem wrogów chrześcijan uwiódł jego matkę. Człowiek ów znany jest obecnie (pomijając tzw. ?Toledot Jeszu?) tylko z ?Przeciw Celsusowi? Orygenesa, ?Eclogae propheticae? Euzebiusza z Cezarei i Talmudu Babilońskiego. U późniejszych pisarzy chrześcijańskich (Epifanios z Salaminy, anonimowy autor tzw. ?Nauczania Jakuba?, Andrzej z Krety, Jan Damasceński, Epifanios Mnich, Andronikos) ta sama zapewne postać występuje w nowej roli ? ziemskiego przodka Jezusa. Celem tego referatu jest poszerzenia tego materiału poprzez prezentację licznych aluzji pisarzy chrześcijańskich (Ignacy, Justyn, Ireneusz, Tertullian) oraz autorów tekstów apokryficznych, którzy ? naszym zdaniem ? znają postać Pantherasa, polemizują z zarzutami przeciwników, nie chcą jednak wymieniać tego imienia.

 

Czytaj więcej »

JAK Z PORZĄDNEGO OJCA KOŚCIOŁA ZROBIONO HERETYKA. O APOKATASTAZIE GRZEGORZA Z NYSSY.

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe filologii klasycznej UKSW w dniu 17 III 2014 r., godz. 16.30, sala 052 (ul. Dewajtis 5, stary budynek). Z referatem zatytułowanym "Jak z porządnego Ojca Kościoła zrobiono heretyka. O apokatastazie Grzegorza z Nyssy" wystąpi dr Marta Przyszychowska (WNHiS UKSW). Poniżej krótka informacja zapowiadająca wystąpienie.

Grzegorz z Nyssy kojarzony jest przede wszystkim ze swoją nauką o apokatastazie rozumianą jako przekonanie o zbawieniu wszystkich ludzi. Jego wypowiedzi o wiecznej karze dla złych tłumaczy się tak, że Grzegorz miał na myśli karę czasową, ale bardzo długą. Co ciekawe, do tej pory nikt nie podjął się solidnego przebadanie terminów, jakich Grzegorz przy tej okazji używa. Po bliższym przyjrzeniu się tym określeniom można wysnuć wniosek, że taka a nie inna interpretacja jego tekstów o piekle może wynikać z .... nieznajomości greki! Wydaje się także, że można połączyć naukę Grzegorza a apokatastazie z jego przekonaniem o wiecznym potępieniu złych. I o tym właśnie będzie mój wykład.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach