Tomasz Korpysz, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Tomasz Korpysz

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

asystent
p.o. kierownik Katedry Historii Języka Polskiego
członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Członek wydziałowej Komisji dydaktycznej
Członek wydziałowej Komisji ds. organizacyjnych, wydawniczych i finansowych

ADRES E-MAIL

t.korpysz@uksw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

2006 – doktorat, nauki humanistyczne, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
1996 – magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Twórczość Cypriana Norwida, język pisarzy, język artystyczny, komizm językowy, kultura i stylistyka języka polskiego.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Humor” w pismach Cypriana Norwida, w: W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. T. Korpysz, E. M. Rogowska, Warszawa 2015, s. 89-103.
 • Za wstęp. Kilka słów o Warszawskim Kole Norwidologicznym, w: W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. T. Korpysz, E. M. Rogowska, Warszawa 2015, s. 7-10.
 • [red. naukowa] W stronę Norwida. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie, red. T. Korpysz, E. M. Rogowska, Warszawa 2015, ss. 107
 • Rozwój semantyczny rzeczownika „humor” w polszczyźnie. Przegląd leksykograficzny, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 9/2015, s. 287-301
 • Komizm metajęzykowy i metatekstowy w pismach Cypriana Norwida. Uwagi wstępne, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 91-106.
 • Wstęp, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 7-8.
 • [red.] Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, ss. 214.
 • :Norwidowskie inspiracje w wierszach uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida, w: Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska, Warszawa 2015, s. 351-369.

2014

 • Komizm rymów w piosenkach Jeremiego Przybory, w: Humor w kulturze i edukacji, red. E. Dunaj, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2014, s. 109-122.
 • Uwagi o komizmie językowym w listach Cyprian Norwida, „Studia Norwidiana 32: 2014, s. 83-98.

 • Język autora w sieci. O „Internetowym słowniku języka Cypriana Norwida”, w: Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus. Redakcja A. Kozłowska, A. Światek, Warszawa 2014, s. 71-83.

 • O „Internetowym słowniku języka Cypriana Norwida” i możliwościach wykorzystania go w badaniach (nie tylko) norwidologicznych, w: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, M. Maczel, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 45-64.

 • Poprawność fleksyjna i składniowa – liczebnik, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 63-67, 224-229 (wraz z M. Będkowskim i K. Kłosińską).

 • Poprawność składniowa – związek zgody, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 68-71, 230-233 (wraz z I. Burkacką).

 • Poprawność składniowa – związek rządu, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 72-75, 233-236 (wraz z I. Burkacką).

 • Poprawność składniowa – skróty składniowe, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 76-77, 237-238 (wraz z I. Burkacką).

 • Poprawność składniowa – wyrazy funkcyjne, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 78-82, 238-243 (wraz z I. Burkacką).

 • Poprawność składniowa – szyk, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 83-85, 243-248 (wraz z I. Burkacką).

 • Poprawność składniowa – imiesłowowe równoważniki zdań, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 86-88, 248-250 (wraz z I. Burkacką i A. Kamińską).

 • Poprawność składniowa – budowa zdania złożonego, w: Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione. Praca zbiorowa pod red. K. Kłosińskiej, Warszawa 2014, s. 89-91, 250-254 (wraz z I. Burkacką).

2013

 • Uwagi o komizmie onomastycznym w pismach Cypriana Norwida, w: Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013, s. 199-210.
 • (współred., wstęp) Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013.
 • Odmiana wyrazów (nazwiska polskie), w: Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, red. nauk. E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa 2013, s. 97-105, 141-142, 154-155.
 • Rzeczpospolita” Norwida okiem leksykografa, w: Rzeczpospolita Norwidowska. Dziedzictwo Norwida w Powiecie Wołomińskim, Wołomin 2013, s. 42-54.
 • (opr.) J. St. Pasierb, Filozofia milczenia u Mickiewicza i Norwida, „Studia Norwidiana” 30: 2012 [recte: 2013], s. 145-171.
 • (red. materiałów konferencyjnych), w: Rzeczpospolita Norwidowska. Dziedzictwo Norwida w Powiecie Wołomińskim, Wołomin 2013, ss. 66.

2012

 • Jeszcze o komizmie rymów, w: Słowa i ich opis. Na drogach współczesnej leksykologii, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2012, s. 71-88.
 • Norwid i wartości (uwagi wprowadzające), w: Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich na Białołęce”, red. T. Korpysz, Warszawa 2012, s. 13-16.
 • Człowiek w świecie wartości Norwida, w: Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich na Białołęce”, red. T. Korpysz, Warszawa 2012, s. 71-85.
 • „Wolność” w pismach Cypriana Norwida, w: Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich na Białołęce”, red. T. Korpysz, Warszawa 2012, s. 87-98 (współautor: Jadwiga Puzynina).
 • Poetyckie bestiarium Wisławy Szymborskiej. Preliminaria, „Poradnik Językowy” 2012, z. 7,
  s. 16-26 (współautor: Joanna Korpysz-Drzazga).
 • (red.) Norwid w świecie wartości. Z „Dni Norwidowskich na Białołęce”, red. T. Korpysz, Warszawa 2012.

2011

 • „Przebaczenie” – przyczynek do analizy lingwistycznej, „Ateneum Kapłańskie” 2011, t. 156, z. 1 (611), s. 8-14.
 • Norma (skodyfikowana) a uzus. Przypadek spójnika skorelowanego „nie tylko…, lecz także…”, w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011,
  s. 519-528.
 • Nie tylko „Epos-nasza”. O obrazie Don Kichota w pismach Norwida, w: Norwid.
  Z warsztatów norwidologów bielańskich
  , red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011, s. 9-33.
 • Komizm i śmiech w „Quidamie”. Uwagi, w: „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011, s. 477-505.
 • Co mówi anioł? Na marginesie „Listu” Cypriana Norwida, „Studia Norwidiana” 2011, nr 27-28, s. 3-36.
 • W poszukiwaniu Norwida „mniej znanego”, w: Norwid mniej znany – przybliżenia, red. nauk. T. Korpysz, współpraca red. M. Będkowski, Warszawa 2011, s. 7-10.
 • O funkcjach zdrobnień z sufiksem „-ik”, -yk”  w pismach Cypriana Norwida, w: Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 309-333.
 • Nietypowa ojcowizna. Na marginesie ineditum ks. Pasierba, „Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie”, 2011, t. 6, s. 119-120.
 • Wstęp, w: Język pisarzy: problemy słownictwa. Red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 9-12 (współautor: Anna Kozłowska).
 • Wybrane typy komizmu językowego w tekstach „Kabaretu pod Wyrwigroszem”, Roczniki Humanistyczne” 2011, t. LIX, z. 6, s. 137-152 (współautor: Olga Zając).
 • (red.) Norwid mniej znany – przybliżenia, red. T. Korpysz, współpraca red. M. Będkowski, Warszawa 2011.
 • (współred.) Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011.
 • (współred.) Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. T. Korpysz, B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2011.

2010

 • Słowniki języka autorów jako typ opracowań leksykograficznych, „Poradnik Językowy” 2010, z. 4, s. 51-71.
 • Zdrobnienia w tekstach Cypriana Norwida jako problem badawczy, w: Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, red. I. Burkacka, R. Pawelec,
  D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010, s. 455-464.
 • Uwagi o definicjach poetyckich Cypriana Norwida, w: Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2010, s. 113-131.
 • „Uśmiech” w pismach Cypriana Norwida, w: Człowiek. Słowo. Świat, red. J. Chojak,
  T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa 2010, s. 152-165.
 • (współred.) Człowiek. Słowo. Świat, red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa 2010.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2016

 • Juliusz Wiktor Gomulicki – norwidolog, varsavianista, bibliofil, Warszawa 6 października 2016 r., (referat: „Naczelny Powiernik Spraw Norwidowskich”)

2015

 • Genesis. Księga Rodzaju. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre, Warszawa 21-22 stycznia 2015 r. (referat „Norwidowskie obrazy raju”).
 • Język pisarzy V: problemy gramatyki, Warszawa, 20-22 maja 2015 (referat: „Niegramatyczne rymy gramatyczne”).
 • Komizm językowy w perspektywie diachronicznej, Warszawa, 27 października 2015 (referat: „Humor w pismach Cypriana Norwida”) 

2014

 • Panel dyskusyjny: Komizm - wczoraj i dziś, Warszawa, 5.05.2014 r. (referat: Czy Cyprian Norwid miał poczucie humoru?, udział w dyskusji)
 • Spotkanie promocyjne książki Anny Krasowskiej: Od Zielonego Balonika do Potem, Warszawa, 19.03.2014 r. (prowadzenie)

2013

 • Rzeczpospolita w twórczości Cypriana Norwida, Sulejów, 18.09.2013 r. (referat: Rzeczpospolita Norwida okiem leksykografa)
 • Colloquia Norwidiana XII. Listy, listy..., Kazimierz Dolny, 22-24.05.2013 r. (referat: Komizm językowy w listach Norwida)
 • Język pisarzy IV: Środki artystycznego wyrazu, Warszawa, 8-10.05.2013 r. (referat: Czy istnieją definicje poetyckie w prozie? Na przykładzie pism Cypriana Norwida, organizacja konferencji)

2012 

 • List - w liście - o liście, Warszawa, 12.12.2012 r. (referat: Komizm językowy w listach Cypriana Norwida).
 •  Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze, Lublin, 25-26.09.2012 r. (referat: Komizm rymów w wierszach Jeremiego Przybory).
 • Język religijny dawniej i dziś, Paradyż 16-19.09.2012 r. (referat: Leksyka religijna
  w poezji polskich hipisów. Uwagi
  ).

2011

 • Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid, Warszawa, 27-28.10.2011 r. (referat: Zapisane
  w nazwach. Uwagi o onomastyce Cypriana Norwida
  , organizacja konferencji).
 • Świat wartości Norwida, Warszawa, 24.09.2011 r. (referat: Człowiek w świecie wartości Norwida, organiz. konferencji).
 • Glosa do leksykografii polskiej III, Warszawa, 15-16.09.2011 r. (referat: Język autora
  w sieci. O Internetowym słowniku języka Cypriana Norwida”).
 • Język pisarzy III: problemy metajęzyka i metatekstu, Warszawa, 9-10.05.2011 r. (referat: Komizm metajęzykowy i metatekstowy w pismach Cypriana Norwida. Uwagi, współorganiz. konferencji).

2010

 • O metodzie w kulturoznawstwie, Warszawa, 10.12.2010 r. (referat: Metody badania języka pisarzy).
 • Panel dyskusyjny „Nota Anamnesis: Norwid – kolebka pieśni: od poezji do rocka”, Słupsk, 7.10.2010 r. (referat: Norwid w przestrzeni słowa).

INNE AKTYWNOŚCI

 • współred. serii "Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW"
 • członek redakcji rocznika „Studia Norwidiana”
 • członek redakcji półrocznika „Colloquia Litteraria”

Działalność popularyzatorska:

 • Cykl artykułów popularyzatorskich na temat języka polskiego w tygodniku „Idziemy”.
 • Współpraca ze szkołami: wykłady i warsztaty interpretacyjne
 • Prace w jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida 
 • Współpraca z audycją Słowoteka (Polskie Radio Jedynka) - cykl audycji  o języku i literaturze
 • Przewodniczący Rady Fundacji „Museion Norwid”

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach